This Ohio club is based in the Dayton area.

Miami Valley Miata Club